Algemene voorwaarden De Vos Geluidservice

Toepasselijkheid van deze voorwaarden: deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en De Vos Geluidservice onderling aangaan. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Offertes

De prijzen genoemd in onze (vrijblijvende) offertes zijn exclusief BTW.

Uitvoering van de overeenkomst
 • De Vos Geluidservice verplicht zich op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn en de apparatuur te installeren en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerker(s) van De Vos Geluidservice duidelijk zijn wie er voor de activiteit het aanspreekpunt is. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van De Vos Geluidservice alsmede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.
 • Er mag tussen de in/uitlaadplaats en podium niet meer afstand zijn dan 50 meter. Verder dient de ondergrond tussen laadplaats en podium verhard te zijn. Ook wordt er gelijkvloers gewerkt. Het vervoer van geluidsapparatuur via trappen is ontoelaatbaar. De locatie waar De Vos Geluidservice zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. Er moet direct bij de zaal of gelegenheid een parkeerplaats voorhanden zijn waar een bestelbus kan staan. Uiteraard zijn de eventuele parkeerkosten voor de opdrachtgever.
 • Er dienen minimaal 2 lege 230V groepen aanwezig te zijn in de nabijheid van 10 meter voor het aansluiten van de apparatuur. Deze dienen te voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en normen. Als er sprake is van een generator dient deze een stabiele spanning te leveren.
 • De eigendommen van De Vos Geluidservice dienen altijd beschermd te worden tegen vernieling, vocht, diefstal etc. Dit geldt ook tijdens het in- en uitladen. Dit is de verantwoording van de opdrachtgever.
  Bij activiteiten in de open lucht moet er een voorziening aanwezig zijn om de apparatuur overdekt te kunnen gebruiken. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Indien aan een van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan behouden wij ons het recht voor de opdracht alsnog niet uit te voeren en de eventuele gemaakte kosten in rekening te brengen!
 • De medewerker(s) van De Vos Geluidservice hebben recht op een redelijke hoeveelheid consumpties. Deze consumpties zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als er langer dan 1 dagdeel (ochtend, middag of avond) wordt gewerkt is een (eenvoudige) maaltijd vereist.
 • De duur van het optreden met de daarbij verhuurde materialen is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het optreden extra speelduur gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te bespreken. Eventuele extra kosten hiervoor zullen ter plaatse worden overeengekomen. De Vos Geluidservice behoudt zich het recht voor om extra speelduur/verhuur te weigeren.

Voor het gebruik van de apparatuur van De Vos Geluidservice gelden de volgende regels:

 • De Vos Geluidservice behoudt zich het recht voor medewerking te weigeren aan personen die gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie.
 • Het bedienen van de apparatuur valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • Het nuttigen van drank of roken boven de mengtafel is niet toegestaan.
 • Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs tijdens het bedienen van de apparatuur is niet toegestaan.

Indien medewerkers van De Vos Geluidservice van mening zijn dat het geluidsniveau ontoelaatbaar is, behouden zij zich het recht voor het volume te reduceren. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever, maar ook met overlast voor de omgeving. In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij opdrachtgever.

Opzegging en annulering

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen tot 7 dagen voor aanvang van het optreden c.q. opdracht. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever binnen 7 dagen voorafgaand aan het optreden/opdracht, heeft De Vos Geluidservice recht op annuleringskosten (€ 100,00), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Vos Geluidservice zijn toe te rekenen.

BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het ten gehore brengen van die muziek op geluidsdragers, waarbij dit geschiedt via door De Vos Geluidservice beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts De Vos Geluidservice vrijwaart tegen elke mogelijke aansprakelijkheid.

Betaling

De opdrachtgever wordt geacht de door De Vos Geluidservice gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Er kan een borg worden gerekend. Deze kan uitsluitend contant worden voldaan. Het restant wordt na afloop van de opdracht contant voldaan.
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De huurder en/of opdrachtgever is in gebreke door het laten verstrijken van de betalingstermijn. Betaling van een gedeelte van de verschuldigde som geldt als niettijdige betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet- dan wel niettijdige betaling is de opdrachtgever eveneens gehouden tot betaling van de eventuele incassokosten.

Geschillen

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit door partijen gesloten overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter volgens Nederlands recht.